ALGEMENE VOORWAARDEN

Filter

RECHTSGEBIEDEN:

PLAATS:

Zakelijk/Particulier:

Gefinancierde rechtsbijstand:

PRIJS PER UUR:

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Advocatenkantoren.nl, vastgesteld op 2-5-2019. Advocatenkantoren.nl is een handelsnaam van Advocatenkantoren.nl VOF en staat ingeschreven bij de K.V.K. in Amsterdam onder nr. 63116464.

1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden van Advocatenkantoren.nl worden de volgende termen gebruikt, tenzij anders is aangegeven:

Advocatenkantoren.nl

de gebruiker van deze voorwaarden

Advocaat

de wederpartij van Advocatenkantoren.nl

Rechtzoekende

particulieren, instellingen en bedrijven die gebruik maken van de dienst van Advocatenkantoren.nl

1.2 De algemene voorwaarden van Advocatenkantoren.nl gelden voor iedere offerte, aanbod en overeenkomst tussen Advocatenkantoren.nl en Advocaat waarop Advocatenkantoren.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

2.1 Advocatenkantoren.nl is geen partij bij de overeenkomst welke tot stand komt tussen Advocaat en Rechtzoekende.

2.2 Advocatenkantoren.nl biedt een online dienst aan waar Rechtzoekende hun rechtsvraag, rechtshulp of juridische informatie kunnen voorleggen aan een Advocaat. Via de software van Advocatenkantoren.nl is het mogelijk om in contact te komen met een Advocaat voor juridische dienstverlening. De Advocaat krijgt de mogelijkheid om zich via Advocatenkantoren.nl te profileren en gebruik te maken van de publicatie mogelijkheden van Advocatenkantoren.nl. De tarieven voor de diensten die Advocatenkantoren.nl in rekening brengt bij de Advocaat staan vermeld op de website: prijzen en betalen of in de desbetreffende offerte.

2.3 Advocatenkantoren.nl is niet gebonden aan gedragsregels (zoals van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)). Advocatenkantoren.nl geeft dan ook geen juridisch advies aan Rechtzoekende.

2.4 Advocatenkantoren.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de Advocaat of van derden die door Advocaat worden ingeschakeld.

3. Gebruik van de Website

3.1 Rechtzoekende en Advocaat kunnen geen rechten ontlenen aan tarieven en informatie die zijn gepubliceerd op Advocatenkantoren.nl.

3.2 De website (Advocatenkantoren.nl) en de functies (software) van de website dienen gebruikt te worden waarvoor deze zijn bedoeld, als beschreven in diensten.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De Advocaat vrijwaart Advocatenkantoren.nl, de werknemers van Advocatenkantoren.nl en de aan Advocatenkantoren.nl gerelateerde partijen, voor iedere aanspraak van derde. Hierbij inbegrepen zijn de de kosten van juridische bijstand, die op welke wijze dan ook samenhangt met de door Advocatenkantoren.nl voor de Advocaat en Rechtzoekende verrichte diensten en de Advocaat en de Rechtzoekende zullen alle daarmee verband houdende kosten en schade aan Advocatenkantoren.nl vergoeden. Dit geldt niet voor zover de aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Advocatenkantoren.nl en/of zijn werknemers.

4.2 In het geval dat Advocatenkantoren.nl een derde partij inschakelt voor het uitvoeren van zijn diensten, zal Advocatenkantoren.nl dit met de benodigde zorgvuldigheid betrachten te doen. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval Advocatenkantoren.nl aansprakelijk is voor de fouten van door Advocatenkantoren.nl ingeschakelde derden en bij het niet goed functioneren van de website, apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, op Advocatenkantoren.nl. Advocatenkantoren.nl is niet aansprakelijk voor storingen of het niet beschikbaar zijn van de website en/of software van Advocatenkantoren.nl.

4.3 De aanspraak op schadevergoeding, als u nadeel heeft ondervonden van Advocatenkantoren.nl, vervalt 3 maanden nadat u redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon.

4.4 De beveiliging van privacy gevoelige informatie van Rechtzoekende en derden wordt door Advocatenkantoren.nl met alle zorg in acht (die in redelijkheid van Advocatenkantoren.nl verwacht mag worden) genomen. Advocatenkantoren.nl is niet aansprakelijk als er onbevoegde toegang tot gegevens ontstaat ondanks de in acht genomen zorg voor de beveiliging van deze gegevens. Dit geldt ook voor het verlies van gegevens. Advocatenkantoren.nl is niet aansprakelijk als er gegevens worden verloren of als er onbevoegde toegang ontstaat bij de overdracht van gegevens via openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

5. Overige bepalingen

5.1 Advocatenkantoren.nl houdt zich het recht voor om ten allen tijde aanpassingen te doen aan de functies van Advocatenkantoren.nl en aanpassingen door te voeren aan de website. Hierbij inbegrepen het zoekalgoritme om Rechtzoekende te matchen met Advocaat.

5.2 Naast Advocatenkantoren.nl kunnen ook andere partijen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van diensten of werkzaamheden of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten of rust een beroep doen op de Algemene Voorwaarden van Advocatenkantoren.nl. Hetzelfde geldt voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

5.3 Advocatenkantoren.nl behoudt zich het recht om de voorwaarden van het gebruik van de website en de voorwaarden van deelname aan te passen.

5.4 Alle verstrekte informatie en gegevens van Rechtzoekende aan Advocatenkantoren.nl worden met in achtneming van zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld, indien Advocatenkantoren.nl redelijkerwijs wist, of als deze zodanig zijn aangeduid, dat deze informatie of gegevens vertrouwelijk is. Advocatenkantoren.nl heeft de bevoegdheid om vertrouwelijke gegevens of informatie aan derden te verstrekken, in het geval Advocatenkantoren.nl verplicht wordt door de wet of instructie van een bevoegd persoon.

5.5 Mochten er bepalingen zijn die nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van Advocatenkantoren.nl van kracht.

Advocatenkantoren

Onze bezoekers zijn op zoek naar juridische specialisten.

Word lid als advocaat, kantoor of ambassadeur.

KANTOOR AANMELDEN